Universal Uygunluk Hatt?

Türkiye’den:

   00 800 12277 no’lu telefonu, acil    durumlarda 866 292 5224. no’lu telefonu    aray?n?z (ücretsiz). Bu no’dan ?nce ‘1’    rakam?n? tu?laman?za gerek yoktur.

Uluslararas? irtibat listesi i?in lütfen BURAYA t?klay?n?z. ülkeniz listede yer alm?yorsa, telefon eri?im kodu i?in BURAYA t?klay?n?z ve +1 866 292 5224 ’ ü aray?n?z.”

?nternet’ten: www.ethicspoint.com

Uygunluk hatt ? günde 24 saat, haft an?n 7 günü kullan?labilir.

Uygunluk Dan??ma Hatt ?’na bilgi veren hi? kimseden isim veya herhangi bir kimlik bilgisi istenmeyecektir ve arayan?n kimli?ini g?steren veya ses kay?t cihaz? gibi cihazlar kullan?lmayacakt?r.


?leti?im:

Harvard Smith
Uygunluk Bürosu ?efi
Universal Corporation
9201 Forest Hill Avenue
Stony Point II Building
Richmond, Virginia 23235
(direkt hat) +1 804 254 1316
(ofis) +1 804 359 9311
(faks) +1 804 254 3594
(e-posta) compliance@universalleaf.com

Y?netim Kurulu Ba?kan?n?n Yaz?s?

Sevgili Meslekta?lar?m:

Universal Corporation ?irketler ailesi 90 y?ldan uzun bir süredir g?revini gururla yürütmektedir. Bu süre zarf?nda, ?al??anlar?m?z dünyan?n her yan?nda en ?nemli ticari de?erimizi in?a etmek i?in ?abalad?lar—Dürüstlük.

?lerisi i?in bu k?ymetli de?eri korumaya ihtiyac?m?z var. Sanayimizdeki ?nder konumu devam ett irebilmek i?in i?lerimizi dürüstlükle y?netmek gereklidir. Bu bizim mü?terilerimize, toplulu?umuza, hissedarlar?m?za ve birbirimize olan borcumuzdur. Her birimizin oynayacak kilit bir rolü var ve Universal size güveniyor.

Yürütme Tüzü?ümüz bizlere yol g?sterecek üstün etik standartlar? belirler. Yüksek etik standartlara uygun olarak g?rev yürütme do?ru olan? yapmakt?r, bu da zaten iyi i?ler ger?ekle?tirmek demektir. Ahlak ve dürüstlü?e gelince, Universal olarak ü? temel amac?m?z bulunmakta: 1) dürüstlükle ?al??mak; 2) i?leri dürüstlükle yürütmek; ve 3) bilgi ve de?erleri dürüstlükle ele almak. Bu hedefl ere vard???m?zda, Universal’i hak ett i?i yere ula?t?r?r?z.


Sayg?lar?mla,

George C. Freeman III
Y?netim Kurulu Ba?kan?, Ba?kan ve Genel Müdür

Uyumluluk Kaynaklar?
韩国最新电影